fletxa

fletxa

adreça/ carrers pere iv / selva de mar / marroc / treball. barcelona
superfície construïda/

avantprojecte/ 2008

arquitectes projecte/ vora arquitectura (pere buil castells i toni riba galí).
col•laboradors/ arnau boronat, eva cotman, alessandro cozzo
consultor façanes/ acv técnicos proyectistas. arquitectura de fachadas
promotor/ llavors fitó s.a.

imatges/ pere abelló boix

proposta de façana a partir d’una volumetria i uns usos pre-definits, que es basa en 3 criteris definidors tot buscant una integració i harmonia amb l’entorn (urbà, ambiental i compositiu).

criteris urbans:

caràcter: l’edifici s’ha d’integrar dins la trama de la ciutat de manera amable amb el vianant. esquema de façana de murs amb obertures seguint un ritme i unes dimensions que permeten articular l’escala urbana i l’escala domèstica. edifici més anònim, neutre (oficines de lloguer). solució formal global. s’ha buscat una solució de façana que permet integrar els diferents usos de l’edifici (hotel, oficines, magatzem). i les diferents orientacions.

criteris ambientals:

relació buit-ple: les obertures representen un 30% de la superfície total de la façana i estan disposades amb gran uniformitat. això dóna una grau de protecció solar i lumínic elevat i pèrdues reduïdes.
grau d’aïllament de la solució constructiva:
1. part opaca: el mur està format per una subestructura que sosté un aplacat de pedra en la cara exterior (façana ventilada que evita sobreescalfament), un panell hidròfug amb una làmina de poliuretà extruït de 10cm de gruix, i un extradossat interior de cartró-guix.
2. finestra: formada per una fusteria d’alumini amb un envidrament d’altes prestacions (doble vidre baixa emissivitat amb cambra 4+12+4mm).
3. unitat de finestra amb element de protecció fixe: els buits de façana tenen incorporada una visera que protegeix de la radiació solar directa durant la major part del dia. disposició vertical en orientacions est-oest i horitzontal en l’orientació sud, resposta a les diferents orientacions a partir del mateix element (unitat compositiva).
personalització a l’usuari: totes les finestres es poden obrir, amb angle d’obertura controlat per evitar trencaments i cops de porta, de manera que es pot produir ventilació natural.

criteris d’imatge:

ordre i elegància: s’ha estudiat detingudament la relació de proporcions dels buits i plens i la composició global per tal de trobar un equilibri entre una imatge elegant i domèstica alhora.
variabilitat: s’han introduït lleugers desplaçaments dels buits per tal de donar una variació a la retícula de finestres. el ritme de pantalles a les façanes est i oest marcarà un ritme i variabilitat que les farà molt atractives, com les parpelles d’uns ulls oberts. imatge singular. subtilesa.
imatge projectada: les pantalles són com plecs de la pell de l’edifici, que en desplegar-se mostren la cara interior, “l’essència” de l’edifici. s’ha introduït una imatge serigrafiada en l’interior de les pantalles. a cada cara interior, una part d’una imatge més gran que es reconstrueix amb la visió de la façana des d’un determinat punt de vista. la imatge reconstruïda és una referència al poblenou industrial. a banda d’introduir un element simbòlic i de connexió amb la memòria del lloc, aquest joc d’imatge sobreposada també aporta dinamisme i color.

proposta de façana

+més
+dades