fletxa

fletxa estratègia urbana

estratègia urbana

estratègies espai públic

estratègies espai públic

l'espai públic. secció

l'espai públic. secció

fletxa estratègies ordenació volumètrica

estratègies ordenació volumètrica

l'edifici. planta tipus

l'edifici. planta tipus

l'edifici. secció

l'edifici. secció

adreça/ carrer sant pasqual, carrer circumval•lació (santa coloma de gramenet)
superfície/

concurs/ 2017
1er premi
modificació pgm/ 2018-2019

arquitectes/ vora (pere buil, toni riba) + territori 24
equip/ (vora) zoí casimiro, alex etxeberría, pol bosch, gonzalo pérez
promotor/ ajuntament de santa coloma de gramenet / impsol

la proposta ordena un jardí urbà equipat amb capacitat transformadora des del seu centre de gravetat i té com a objecte la voluntat de configurar un node urbà
a escala de barri.

espai públic i ordenació:

l’espai públic es configura en 2 àmbits diferenciats connectats per un equipament de barri; un àmbit urbà que respon a escala de ciutat i es recolza per les plantes baixes comercials i l’equipament, i un àmbit naturalitzat format per dos plataformes unides per un talús natural i pensada per un ús més de proximitat. l’espai públic queda alineat amb l’eix bruc donant-li continuïtat i mantenint les visuals per tal que aquest quedi potenciat. per tal de resoldre les necessitats de confort, accessibilitat, permeabilitat, etc., aquest espai és viu (plantes baixes amb activitat, centralització dels accessos, etc.), és inclusiu (ja que garanteix el confort de tots, aïlla els vehicles i és segur i controlat per les plantes baixes), i és natural i permeable (tanca el cicle de l’aigua, obre un gran espai verd i afavoreix la infiltració d’aigua de pluja i l’absorció tèrmica per tal de millorar el confort).

edifici d’habitatges:

els edificis d’habitatge plantejats colmaten les illes existents i beneficien l’espai públic, cosint la fractura urbana generada per l’enderroc. a nivell interior, la proposta valora molt els espais comuns per facilitar l’intercanvi veïnal i poder albergar activitats i usos eventuals que l’habitatge no pot allotjar. en planta baixa i planta primera trobem els recorreguts d’accés i connexió dels habitatges als dos nivells d’espai públic i l’equipament, que també connecta a les dos plataformes facilitant-ne l’accés.

tots els habitatges tenen doble orientació, i per tant, assolellament directe en una de les façanes i ventilació creuada. la sala és passant entre les dues façanes, fent de distribuïdor central, i disposa d’espais filtre per regular la intimitat i el comportament tèrmic. la flexibilitat en els habitatges és clara, garantint que un 70% d’aquests tingui 3 habitacions i possibilitant la configuració d’habitatges de 2,3 i 4 habitacions. la proposta elimina els espais de circulació i concentra tota la superfície de circulació en porxos que funcionen com a extensió de l’habitatge.

concurs. 1er premi

es tracta de la ordenació urbana del sector de can pascual, a santa coloma, que colmata l’eix bruc al límit amb badalona. inclou el disseny de l’espai públic i l’edifici que articula l’ordenació urbana.

+més
+dades