fletxa estat previ

estat previ

distribució d'usos

distribució d'usos

projecte

projecte

fletxa bitllets i motius gràfics segons època de l'edifici

bitllets i motius gràfics segons època de l'edifici

aplicació de grafiats segons època

aplicació de grafiats segons època

motius gràfics gravats a les bandes de pedra

motius gràfics gravats a les bandes de pedra

carlos III, el rei fundador del banc

carlos III, el rei fundador del banc

aplicació del retrat de carlos III al paviment gravat

aplicació del retrat de carlos III al paviment gravat

arquitectes projecte/ vora (pere buil, toni riba) + virai ( juan herranz, marta parra)
equip arquitectura/ (vora) adrià guardiet, karolina streimikyte (virai) stefania virgilo
enginyeria/ daniel fernández
amidaments i pressupostos/ virai

direcció obra/ virai (juan herranz, elisa galindo)
assistència tècnica obra/ vora (toni riba)
enginyeria obra/ daniel fernández
direcció execució/ miguel gonzález-carvajal
constructor/ ceinsa
promotor/ institució financera

fotografies/ adrià goula

premis the plan 2017/ internacional. seleccionat
2a continental architectural awards 2019/ internacional. 2on premi, categoria old and new 
premis surface design 2020/ internacional. finalista, public realm
11ª biennal internacional d'arquitectura del paisatge 2020. premi rosa barba/ internacional. seleccionat

adreça/ madrid
superfície/ 3.900 m2

projecte/ 2012-2013
obra/ 2014-2016

es tracta d’un pati definit per edificacions de diverses èpoques, que tanquen l’illa, i ampliacions de les mateixes cap a l’espai central. així doncs, el pati és un contínuum d’espais exteriors més ben allargats i estrets.

la funció del pati és operativa i logística: accés de vehicles a l’aparcament subterrani a l’interior de l’illa, accessos i aparcament de càrrega i descàrrega de diversos subministres per al funcionament de la institució, accés i aparcament de vehicles oficials, etc.

la intervenció defineix un pla únic de paviment, desfent el límit entre l’espai per vehicles i el peatonal. així mateix, defineix una delimitació tova entre ells, infranquejable per vehicles però permeable per als recorreguts peatonals.
la materialitat base és unitària i senzilla. un únic material continu. sobre aquest s’aplica un motiu compositiu, a la vegada que conceptual i definidor d’usos, que dota d’identitat a l’espai. bandes de pedra de granit, el mateix material que el dels sòcols amb que l’edifici pren contacte amb el terreny, a les quals es graven motius gràfics.

aquestes bandes contenen significat a dues escales, de forma abstracta i a la vegada poètica, remetent a la funció de la institució a que pertany i a la seva història. per això, ens fixem en el paper moneda com a símbol- símbol del valor “virtual” i simbòlic dels diners, sense cap relació directa amb el valor de l’objecte que ho representa.

el paper moneda, els bitllets, tenen a tot el món unes característiques comuns; regles de composició gràfica, aplicació d’imatge, etc., que sorgeixen de la necessitat de dificultar la seva copia. unes característiques que podríem resumir en la materialitat del paper i en la composició de dibuixos o imatges mitjançant el traçat de línies. línies que, mitjançant gruixos i direccions diferents, s’aprecien com a tals des de la proximitat, però a una certa distància, es perden en una altra lectura de imatges i textures aplicades. la composició del paviment genera un motiu que remet a aquest sistema gràfic.

d’altra costat, sobre aquestes bandes de pedra, es graven patrons gràfics que remeten a la història de la institució a partir de les fases de construcció dels edificis que l’alberguen (1882-1891, 1927-1934 i 1969-1975). 3 patrons gràfics, 3 estils clarament diferents, extrets i reinterpretats dels bitllets de 3 èpoques de l’edifici, són aplicats a les bandes situades en cada zona històrica.

l’aplicació d’aquesta composició i patrons gràfics transforma el pati d’operacions en un pati genuïnament propi, més enllà del seu valor funcional i estètic.

selecció premis the plan 2017
2n premi 2a awards 2019
finalista premis surface design 2020
selecció 11ª biennal internacional d'arquitectura del paisatge 2020

reurbanització del pati logístic a l’interior d’illa d’una institució financera que l’envolta en tot el seu perímetre. la intervenció fusiona a la vegada que distingeix l’espai peatonal del de vehicles

 

 

+més
+dades