fletxa

fletxa

fletxa

fletxa

adreça/ lange morgen, heumaden (stuttgart, alemanya)
superfície construïda/ 1.715 m2

concurs/ desembre 2014
preseleccionat

arquitectes projecte/ vora (pere buil, toni riba) + estudi08014 (adrià guardiet) + amunt (jan thiesen, sonja nagel)
col•laboradors/ katerina luftová, ben van dessel
consultoria instal•lacions/ esteve roca
consultoria estructura/ bernuz-fernàndez
consultoria sostenibilitat/ societat orgànica
maqueta/ dani granados

promotor/ ajuntament de stuttgart

l’edifici s’emplaça a la cantonada nord-oest del solar. un punt estratègic tant des d'una perspectiva de ciutat (configurant una 'cantonada urbana' visible en l'arribada al solar des del centre de heumaden) comen relació al conjunt escolar que l'acull (definint l'entrada al recinte, alliberant espai per una pista esportiva exterior i mantenint intacte l'arbrat existent).

es planteja un volum edificat compacte de planta sensiblement quadrada i d'una sola altura del qual s’extreuen tres patis que permeten preservar alguns arbres existents.
els espais principals (porxo d'accés, piscina i pista esportiva) se situen en el perímetre de l'edifici, establint una relació d'ús entre dins i fora (accessos des del carrer i l'escola, continuïtat entre les pistes esportives interior i exterior, etc.).

els diferents espais de l'edifici s'estructuren a través de cinc vestíbuls encadenats de planta quadrada que resolen les circulacions evitant passadissos i definint, en canvi, àmbits molt polivalents en termes d'ús.
el més gran d'aquests vestíbuls, situat en una posició central, està il•luminat zenitalment i es planteja com un foyer que possibilita múltiples usos, més enllà de la seva funció de distribució. a través d'amples passos situats les seves cantonades, s'accedeix als altres quatre vestíbuls, que condueixen cap a 'paquets funcionals' independents.
aquesta organització dels espais permet que, amb una gestió senzilla dels accessos (obrint i tancant portes), l'edifici s'adapti als diversos usos i usuaris que requereix el programa d'una manera eficient pel que fa a la despesa d'energia i a l'optimització de superfície.

la volumetria és una agregació de cossos que respon a la jerarquia dels espais interiors i a la voluntat d'establir un diàleg amb l'arquitectura tradicional adaptada al clima del lloc, caracteritzada per les cobertes inclinades.
el recinte està definit per un mur perimetral d'altura contínua del que emergeixen tres volums amb cobertes inclinades a dues aigües que corresponen als tres espais principals de l'edifici. la resta dels espais se situen sota una coberta a quatre aigües amb un lluernari central.
aquest sistema de cobertes no té una correspondència literal a l'interior de l'edifici on, mitjançant la introducció de falsos sostres amb una geometria independent, s'intenten crear ambients singulars i introduir un cert efecte sorpresa (augmenta el pendent del sostre del vestíbul central, la piscina i la pista esportiva es cobreixen amb voltes, etc.).

la construcció de l'edifici es resol mitjançant sistemes amb un alt grau d'industrialització per tal de facilitar i accelerar la posta en obra i reduir els residus i les emissions de co2. pràcticament el 100% dels sistemes constructius utilitzats es basen en l'acoblament en sec d'elements de fusta laminada, facilitant la seva possible deconstrucció i reciclatge en un futur.

concurs. preseleccionat


l’equipament esportiu per a l’escola de heumaden es situa en un barri residencial de baixa densitat als afores de stuttgart. en l’edifici coexistiran l'ús escolar i l'ús cívic.

el projecte s'adequa a aquesta diversitat d'usos, tot incorporant una sèrie de preexistències físiques i culturals de l'entorn.

 

 

 

 

+més
+dades